ช้อปสะสมทั้งเดือน รับสุดคุ้ม ที่เทสโก้ โลตัส ที่ร่วมรายการ

ช้อปสะสมทั้งเดือน รับสุดคุ้ม ที่เทสโก้ โลตัส ที่ร่วมรายการ บัตรเครดดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท หรือ รับฟรีกล่องอาหาร Super Lock


ช้อปสะสมครบทุก 5,000 บาท/เดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) 
หรือ
ช้อปสะสมครบทุก 25,000 บาท/เดือน รับฟรีกล่องอาหาร Super Lock รุ่น 6117 จำนวน 1 เซต มูลค่า 600 บาท (1 เซต จำนวน 10 ชิ้น รวมฝา) จำกัดมอบของสมนาคุณสูงสุด 2 เซต /บัญชีบัตรหลัก/เดือน 

ที่เทสโก้ โลตัส ที่ร่วมรายการ (เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ )

*คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อมอบเครดิตเงินคืน/ของสมนาคุณตามเดือนปฏิทิน (1-30มิ.ย., 1-31 ก.ค., 1-31ส.ค.60)

ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการครั้งเดียวพิมพ์ EHD เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่หมายเลข 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 มิ.ย. - 31 ส.ค.60

'*เงื่อนไขรายการ :

● เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ที่เทสโก้ โลตัส ที่ร่วมรายการ ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์  ยกเว้น  ยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ตลาด และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนทาง SMS เข้าร่วมรายการ และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับจากระบบโดยยอดการใช้จ่ายจะเริ่มนับตั้งแต่ในเดือนที่สมาชิกบัตรลงทะเบียน เท่านั้น 
รับเครดิตเงินคืน 100 บาท  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขจากบัตรหลักและบัตรเสริมครบทุก 5,000 บาท (จำกัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน เทียบเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 15,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)  และจำกัดมอบเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 900 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ 
รับ กล่องอาหาร Super Lock รุ่น 6117  คำนวณจากยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมสะสมครบทุก 25,000 บาท รับกล่องอาหาร Super Lock จำนวน 1 เซต (ประกอบด้วย 10 ชิ้น รวมฝา) มูลค่า 600 บาท (จำกัดมอบกล่องอาหาร Super Lock สูงสุด 2 เซต หรือเทียบเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 50,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) 
●เลือกรับระหว่างของสมนาคุณหรือเครดิตเงินคืนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
● สงวนสิทธิ์นับยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นของทุกรายการแต่ละเดือนตามเดือนปฏิทิน 
● เครดิตเงินคืนคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมของแต่ละเดือน มิ.ย./ก.ค./ส.ค.2560 ของเดือนตามปฏิทิน
● สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณจากยอดใช้จ่ายสะสมของแต่ละเดือน มิ.ย./ก.ค./ส.ค.2560 ของเดือนตามปฏิทิน
● ยอดการใช้จ่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้น  
● สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.60 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
● สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณสำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายในภายหลัง, ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน  รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าขาย/ธุรกิจ (อาทิ ยอดใช้จ่ายที่หมวดสถานีน้ำมันและทองคำ) การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือยอดที่เกิดจากการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด 
● ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
● เครดิตเงินคืนและของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
● บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลัก(กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกบัตรหลัก ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด 
● หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวการรับเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
● ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก