เงื่อนไขและข้อกำหนด บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

1. สัญญาฉบับนี้เป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินเชื่อเทสโก้ พรีเมียร์

และถือเป็นสัญญาการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมาชิกทำไว้กับบริษัทโดยสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญานี้ทุกประการ

2. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดสัญญาฉบับนี้ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัท")

ตกลงให้สินเชื่อแก่สมาชิกและสมาชิกตกลงรับสินเชื่อจากบริษัทเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทให้ความเห็นชอบและต้องไม่นำไป ใช้ในเชิงพาณิชย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ตามจำนวนเงินที่บริษัทอนุมัติเป็นครั้งคราวและไม่เกินวงเงินที่บริษัทจะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท สมาชิกอาจขอรับสินเชื่อเพิ่มเติมได้โดยการอนุมัติของบริษัท ทั้งนี้โดยสมาชิกจะต้องลงนามในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่บริษัทกำหนด เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทจะส่งบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นหลักฐานแสดงรายละเอียดและสถานะของสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะพึงได้รับนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 10 แล้ว วงเงินสินเชื่อที่บริษัทอนุมัติให้นั้นเป็นวงเงินสินเชื่อที่บริษัท สามารถทำการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด) ในภายหลังโดยพิจารณาจากประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ ของสมาชิกรวมถึงระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทพิจารณาอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อแก่สมาชิกเท่าเดิมหรืออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่สมาชิก สมาชิกจะมีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อจากบริษัทได้ต่อไป แต่หากบริษัทพิจารณาลดวงเงินสินเชื่อหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิก สมาชิกจะไม่มีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อส่วนดังกล่าวจากบริษัทอีก ทั้งนี้ ไม่กระทบกับสินเชื่อที่สมาชิกได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งสมาชิกจะต้องชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท รวมทั้งหนี้ทุกชนิดทุกจำนวนที่สมาชิกมีต่อบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับบริษัท

3. สมาชิกตกลงว่า

3.1) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่บริษัทให้ความเห็นชอบ

(ก) สินค้า/บริการที่จะใช้สินเชื่อตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนดและสมาชิกตกลงผ่อนชำระคืนสินเชื่อดังกล่าวเป็นรายงวดตามที่ได้ตกลงกับบริษัท

(ข) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการแต่ละคราว สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารตามแบบที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้า หรือใช้บริการโดยการใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้

(ค) สมาชิกตกลงให้บริษัทชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการแทนสมาชิก และให้ถือว่าสมาชิกได้รับต้นสินเชื่อแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อบริษัทชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐานแห่งการรับเงินสินเชื่อโดยชอบของสมาชิก
ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

3.2) ในกรณีรับเป็นเงินสด/สินเชื่อตามวิธีต่างๆ ในข้อ 4 (ยกเว้นการทำธุรกรรมทางเครื่อง ATM) สมาชิกตกลงให้บริษัทส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิกโดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในคำขอสินเชื่อฉบับนี้ และให้ถือว่าสมาชิกได้รับต้นสินเชื่อนับตั้งแต่ที่บริษัทนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไม่ว่าสมาชิกจะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่าคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้และใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการรับสินเชื่อโดยชอบแล้วของสมาชิก

4. สมาชิกสามารถขอรับต้นเงินกู้ได้ (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2) โดยวิธีการต่างๆ ซึ่งไม่จำกัดเพียงวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับผู้ถือบัตรที่ซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบผ่อนชำระเป็นงวดๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1) ทำคำขอเบิกถอนต้นเงินกู้ตามแบบที่บริษัทกำหนด บริษัทจะส่งมอบต้นเงินกู้ตามที่สมาชิกร้องขอโดยสมาชิกจะต้องลงนามในเอกสารรับต้นเงินกู้ตามแบบที่บริษัทกำหนด

4.2) ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์ โดยใช้รหัสประจำตัวที่บริษัทกำหนดและจัดส่งให้สมาชิกตามวิธีที่บริษัทกำหนดในการเบิกถอนด้วยวิธีดังกล่าว สมาชิกตกลงรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดเปรียบเสมือนสมาชิกได้ทำคำขอเบิก ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง ในทุกกรณีในกรณีการเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์ดังกล่าวให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่สมาชิกได้รับตามสัญญากู้ที่สมาชิกทำไว้กับบริษัทก่อนหน้านี้

4.3) ทำการเบิกใช้สินเชื่อโดยทำธุรกรรมผ่านเครื่อง EDC ณ จุดที่บริษัทเปิดให้บริการดังกล่าว โดยสมาชิกสามารถใช้บัตรในการทำรายการเบิกใช้สินเชื่อผ่านทางเครื่อง EDC ตามวิธีการของบริษัท (ไม่ว่าจะต้องใช้รหัสประจำตัวที่บริษัทกำหนดให้หรือไม่ก็ตาม) และลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกสินเชื่อ (Sales Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกและรับสินเชื่อทุกครั้งทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีดังกล่าว สมาชิกตกลงให้ถือต้นเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งที่สมาชิกได้รับตามสัญญากู้ที่ทำไว้กับบริษัท

4.4) สำหรับสมาชิกที่สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ / หรือ ธนาคารอื่นที่เข้าร่วมเครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL) (ตามแต่กรณี) โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่บริษัทออกให้ในการเบิกถอนเงินสด / สินเชื่อผ่านเครื่อง ATM สมาชิกยอมรับว่าการเบิกถอนเงินสด / สินเชื่อดังกล่าวถือเป็นการเบิกถอนสินเชื่อของสมาชิกภายใตัสัญญานี้ที่สมาชิกจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นสมาชิกจะต้องระมัดระวังมิให้ผู้อื่นล่วงรู้เลขรหัสประจำตัวเป็นอันขาดในการใช้บริการเบิกถอนเงินสด / สินเชื่อผ่านเครื่อง ATM สมาชิกรับทราบว่าสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าวตามอัตราที่บริษัทประกาศไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด/เงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่ายนั้นการเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว / ครั้งตามรายละเอียดที่บริษัทได้แจ้งให้สมาชิกทราบในคู่มือการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท สมาชิกตกลงว่าการเบิกถอนเงินสด / สินเชื่อโดยการใช้บัตรสมาชิกที่บริษัทออกให้แก่สมาชิกผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อ 4 นี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกับบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) โดยการทำคำขอรับเงินสด/สินเชื่อของสมาชิก (ข) ผ่านทางระบบโทรศัพท์ (ค) ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือ (ง) จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัตินั้น ให้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด / สินเชื่อและให้บรรดาใบนำฝากเงินเข้าธนาคารรายงานการเบิกจ่ายบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติหรือรายการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด / สินเชื่อโดยชอบแล้วของสมาชิก

5. สมาชิกตกลงชำระค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทดังต่อไปนี้

5.1) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราที่ตกลงไว้กับบริษัท (รวมเรียกว่า "ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ"เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่สมาชิกได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากบริษํท

5.2) หากสมาชิกไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บในแต่ละเดือนสมาชิกตกลงให้บริษัทนำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทเรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากสมาชิกในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน

5.3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บริษัทได้ประกาศแจ้งไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น ค่าติดตามทวงถาม เป็นต้น และหากมีการติดตามทวงถามให้สมาชิกชำระเงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดสัญญาใดๆ สมาชิกตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. สมาชิกตกลงชำระคืนสินเชื่อเป็นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ทำความตกลงกับบริษัท

บริษัทจะส่งใบแจ้งยอดบัญชี (ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอดปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือให้สมาชิกทำการตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อเรียกเก็บค่างวดจากสมาชิกเป็นรายเดือนล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วันและสมาชิกตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่สมาชิกชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของสมาชิก ณ วันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากสมาชิก กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชีและ / หรือวันที่บริษัทได้แจ้งให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชีจากเว็ปไซต์ของบริษัท บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่สมาชิกโต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้สมาชิกทราบโดยเร็วที่สุด หากสมาชิกเพิกเฉยไม่ได้โต้แย้งให้ถือว่ารายการและยอดหนี้ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่ารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี ดังกล่าวไม่ถูกต้องและ ความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของสมาชิกเอง ทั้งนี้สมาชิกต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดบัญชี

7. สมาชิกตกลงชำระค่างวด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้ตามวิธีที่ระบุในใบแจ้งยอดหนี้หรือโดยวิธีดังต่อไปนี้

7.1) ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทแจ้งให้ทราบตามเงื่อนไขที่กำหนด

7.2) ชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงิน ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ)

7.3) วิธีการอื่นๆ ที่บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป ทั้งนี้ ในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายกำหนดโดยอาจจะชำระให้กับผู้ให้บริการโดยตรง หรือบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของผู้ให้บริการแต่ละรายสมาชิกยินยอมให้บริษัทนำเงิน ที่ได้รับจากสมาชิกไปชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่บริษัทเรียกเก็บ และถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระอยู่ และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระอยู่ต่อไป หรือในลำดับก่อนหลังตามที่บริษัทเห็นควร หรือในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี

8. สมาชิกตกลงและรับทราบว่าสมาชิกอาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดทั้งจำนวนตามที่จะได้ตกลงกันบริษัท

โดยสมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และ สมาชิกต้องชำระเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่นๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจำนวนค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่สมาชิกต้องชำระให้กับบริษัทจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดในอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดบนยอดเงินต้นทั้งหมดที่สมาชิกเบิกใช้ คำนวณนับจากวันที่สมาชิกได้รับเงินต้น จนถึงวันที่สมาชิกทำการชำระคืนทั้งหมด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สมาชิกได้ชำระให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วจนถึงวันก่อนที่สมาชิกจะทำการชำระเงินต้นทั้งหมดคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่สมาชิกต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

9. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา

9.1)สมาชิกผิดนัดชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดไม่ว่ากับบริษัทหรือบุคคลใดๆ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระกับบริษัทเมื่อถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปภายในรอบ 6 เดือน

9.2)สมาชิกไม่ปฎิบัติตนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ นอกจากการผิดนัดชำระค่างวดตามข้อ 9.1) และสมาชิกไม่ไดเนินการแก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวตามที่บริษํทได้แจ้งให้ทราบและภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

9.3)สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎหรือเป็นที่รับทราบของบริษัทในภายหลังการรับเป็นสมาชิก

9.4) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่บริษํทให้ความเห็นชอบและสมาชิกได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทนสินค้าหรือบริการ โดยการคืนสินค้าหรือเลิกใช้บริการหรือลักษณะอื่นซึ่งบริษัทเห็นว่าสมาชิกไม่มีเจตนา หรือความประสงค์จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าตามปกติ

9.5) เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของสมาชิกหรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ (หรือสมาชิกมีภาระหนี้หรือวงเงินไม่ว่ากับบริษัทหรือสถาบันการเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้) และบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกเป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ หรือสมาชิกประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิก

9.6) บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกใช้สินเชื่อวัตถุประสงค์และ/หรือ มีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการใช้สินเชื่อ รวมถึงการใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมใช้สินเชื่อในทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมและการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้สินเชื่อ และ/หรือการกระทำอันมีลักษณะฟอกเงิน) หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

9.7) กรณีที่สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

9.8) สมาชิกถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลบริษัทหรือสถาบันการเงินอื่น

9.9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎกระทรวงและ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแก่การประกอบกิจการของบริษัทและ/หรือการให้บริการของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้หรือบริษัทตัดสินใจยกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้

9.10) ในกรณีที่บัญชีของสมาชิกไม่มียอดคงค้าง ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านบัญชี หรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี หรือไม่ได้มีการติดต่อกับบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน

9.11) กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจะประกาศให้ทราบต่อไป

10. เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาตามที่กำหนดในข้อ 9. ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที

และในกรณีที่บริษัทได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญา และเตือนให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด (กรณีที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้แก้) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที พร้อมทั้งเรียกให้สมาชิกชำระคืนเงินที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัท รวมถึงหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวน ที่สมาชิกมีต่อบริษัทได้ทันที และสมาชิกตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับบรรดาความเสียหายที่บริษัทได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของบริษัทตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนั้นไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่สมาชิกแต่ประการใด

11. ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือตามสิทธิตามข้อ 10)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้กับสมาชิกในช่วงระหว่างระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่สมาชิกได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 5.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่สมาชิกได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติ จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/ หรือค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

12. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือสมาชิกประสงค์ขอระงับการใช้บัตร

สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หลังจากบริษัทได้รับแจ้งแล้วบริษัทจะระงับการให้บริการดังกล่าวภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้น และมีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ สมาชิกต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หากปรากฎชัดแจ้งว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของสมาชิกเองสำหรับกรณีการเบิกถอนเงินสด สมาชิกจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกตลอดจนค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าสมาชิกประสงค์จะขอระงับการใช้บัตรและ บริษัทได้ระงับการให้บริการบัตรแล้ว

13. ในกรณีที่สมาชิกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน สมาชิกจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบโดยทันที โดยทำเป็นหนังสือหรือตามวิธีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้

บริษัทจะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้สมาชิกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังสมาชิก ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตามถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือที่ทำงาน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้สมาชิกแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวสมาชิกหรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม

14. บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ การใช้งาน การรับประกัน หรือความชำรุดบกพร่องใดๆ ของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ หรือจัดหาโดยการใช้สินเชื่อตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินเชื่อของสัญญาฉบับนี้

15. สมาชิกยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิตามเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยบริษัทจะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี

16. สมาชิกยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิตามเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยบริษัทจะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี

17. สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด/บริษัทข้อมูลเครดิต

เปิดเผยหรือให้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกแก่บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ตามคำขอสินเชื่อ และ/หรือรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อต่ออายุสัญญาสินเชื่อ การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และสมาชิกตกลงให้บริษัทสามารถนำผลการตรวจสอบดังกล่าว มาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกว่ามีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่างๆ ตามข้อ 9 หรือไม่ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีสินเชื่อ ชื่อเรียกของสินเชื่อ เลขที่บัญชีสินเชื่อและ/หรือการโอนบัญชีสินเชื่อเดิมของสมาชิก สมาชิกยินยอมให้บริษัทใช้หนังสือให้ความยินยอมฉบับเดิมหรือหลักฐานการให้ความยินยอมที่สมาชิกได้เคยให้ไว้กับบริษัทสำหรับบัญชีสินเชื่อใหม่ได้โดยไม่จำต้องขอความยินยอมในเรื่องดังกล่าวจากสมาชิกอีกเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

18. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆได้ ทั้งหมดหรือบางส่วน

โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานหรือสาขาของบริษัทหรือทางwww.tescolotusmoney.com ล่วงหน้าก่อนจะถือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้และสมาชิกตกลงผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่บริษัทอีกทั้งสิ้น

19. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่สมาชิกได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

(รวมทั้งที่บริษัทอาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมายให้ส่วนอื่นๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมาย และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น

สมาชิกได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของสมาชิกทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อ เทสโก้ พรีเมียร์ และสมาชิกจะได้รับสำเนาสัญญาการใช้สินเชื่อ เทสโก้ พรีเมียร์ โดยบริษัทจะได้ทำการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้สมาชิกทราบต่อไป