ขอวงเงินชั่วคราว


วันนี้ท่านสามารถขอวงเงินชั่วคราวผ่านช่องทาง SMS ได้ แค่พิมพ์ TEMP เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก 
แล้วส่งไปยังหมายเลข 081-250-7777 (ทราบผลใน 24 ชม.) 
เงื่อนไขการพิจารณา เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด